User login

Monitoring

Het hoofdlijnenakkoord van Gedeputeerde Staten bevat de ambitie om voorop te lopen bij het vorm geven aan een open en transparante overheid. Wij willen daarom adequaat monitoren wat de effecten zijn van alle inspanningen in deze Energieagenda.

De resultaten van het beleid worden op twee manieren gerapporteerd. Ten eerste leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording af aan Provinciale Staten; de stukken hiervoor zijn openbaar en op te vragen via het Stateninformatiesysteem. Ten tweede worden de resultaten gepubliceerd op de Staat van Zuid-Holland.

De doelenboom in het besluitvormingsdocument Watt anders (bijlage 1) geeft een overzicht van de indicatoren. Begrotingsindicatoren houden verband met een beleidsdoel waaraan een provinciale begrotingspost is gekoppeld; deze zijn gemarkeerd met een B. De overige indicatoren zijn beleidsindicatoren. Om per beleidsindicator betrouwbare en vergelijkbare cijfers te krijgen, is eenduidige informatie op basis van consistente bronnen nodig.

Verschillende onderzoekers en instituten hanteren verschillende meetmethodes en cijfers, zoals CBS, ECN, RCI, Rijksmonitor, emissieregistratie, adviesbureaus en universiteiten. Wie de uitkomsten van de verschillende onderzoeken naast elkaar hanteert, telt al snel appels bij peren op. De provincie baseert zich voor het monitoren van de voortgang daarom uitsluitend op de DCMR-monitor. De basis van de DCMR-monitor is ontleend aan de Klimaatmonitor van het Rijk.

We gaan uit van de Scope 1-Monitor. Die gaat over het finale energiegebruik en CO2-emissie van Zuid-Holland. In deze monitor is het mogelijk fossiele verbranding in verschillende domeinen (gebouwde omgeving, industrie, land- & tuinbouw en mobiliteit) te volgen. De CO2-uitstoot van de energievoorziening wordt apart vermeld. De monitor zegt niets over het elektriciteitsgebruik, ook niet in de gebouwde omgeving. Toch voorkomt dit geen dubbeltelling (CO2 van energiegebruik in woningen en nogmaals via energieopwekking). In de monitoring zal de provinciale bijdrage aan CO2-emissiereductie zo goed mogelijk worden weergegeven.

You are here