User login

Strategieën voor transitie

De provincie heeft verantwoordelijkheden ten aanzien van ruimtelijke ordening, mobiliteit en de regionale economie. Hierdoor wordt het werken aan de energietransitie bepaald. Ook vanuit onze rol als netwerkpartner, verbinder en kennismakelaar leveren wij onze bijdrage. 

Samenwerking

Grote veranderingen vragen om samenwerking. Wij willen de geformuleerde ambities samen met ons netwerk realiseren. Partners zijn onder meer: het Rijk, regio’s, gemeenten, waterschappen, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke partijen zoals burgercoöperaties. In de samenwerking zorgt de provincie voor maximale afstemming en uitwisseling van kennis, onder meer over de omgang met lokale initiatieven. Tegelijkertijd nemen wij onze eigen verantwoordelijkheid. Wat we zelf kunnen doen, doen we zelf. Van andere partijen verwachten wij dat ook.

Risicodragend financieren

Om innovatieve ontwikkelingen (die niet altijd meteen rendabel zijn) te stimuleren zetten wij provinciale middelen risicodragend in. Ervaringen met regionale ontwikkelingsmaatschappijen leren dat risicodragend financieren bepalend is om nieuwe ontwikkelingen van de grond te laten komen. Ook leert de ervaring dat het beschikbaar stellen van expertise vroeg in het proces de kans op een sluitende business case (in euro’s en CO2) aanzienlijk verhoogt.

Ruimte geven aan innovatie

De makkelijkste zaken zijn al opgepakt, nu komen de moeilijkere oplossingen. Er is nieuwe technologie nodig om het rendement van hernieuwbare bronnen te vergroten. Daarnaast vergt de transitie ruimte om duurzame oplossingen door te ontwikkelen, ook economisch en met maatschappelijke omarming. Daarom biedt de provincie ruimte aan innovatie: financieel, maatschappelijk en in regelgeving. Eerst op kleine schaal om te testen en daarna opschalen.


Hieronder gaan we in op de vijf strategieën:

  1. Innoveren in de delta
  2. Werken aan warmte
  3. Voorbeeldig investeren
  4. Ruimte geven aan de transitie
  5. Samen aan de slag

You are here