User login

Genoeg warmte in bodem voor Zuid-Hollandse ambities

In de provincie Zuid-Holland is de totale potentiële energieopbrengst uit aardwarmte tenminste even groot als als eerder ingeschat. Daarmee kan de gewenste warmtelevering in de Zuidelijke Randstad in 2050 gerealiseerd worden.

Ook biedt de ondergrond in Zuid-Holland vrijwel overal mogelijkheden om een hoge temperatuur warmteopslagsysteem te realiseren. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau IF Technology in opdracht van de provincie Zuid-Holland. De resultaten van de studie worden benut bij het stimuleren van lokale warmteprojecten en bij de verdere uitwerking van de warmterotonde.

De provincie heeft het adviesbureau IF Technology gevraagd de mogelijkheden op het gebied van aardwarmte in kaart te brengen. In de Energieagenda “Watt anders” is het verduurzamen van de warmtevoorziening en de inzet van aardwarmte één van de 5 strategieën naar de energietransitie. De provincie wil de ruime mogelijkheden van aardwarmte in Zuid-Holland zo duurzaam en efficiënt mogelijk benutten.

Projecten met een hoge opbrengst kunnen bijvoorbeeld direct worden aangesloten op de warmterotonde. De ambitie is om in 2020 20 petajoule (PJ) en in 2050 40 PJ (2/3 van de totale warmtevraag in de Zuidelijke Randstad) aan warmte te leveren via het warmtenet, waarvan een belangrijk deel warmte afkomstig uit duurzame aardwarmtebronnen. Het hoogste aanbod bevindt zich in de regio’s Den Haag, Westland, Westelijk havengebied en Voorne-Putten.

Warmteopslag

Bij de realisatie van de warmterotonde wordt ook nagedacht over (strategische) warmteopslag. De ondergrond biedt in bijna de gehele provincie goede mogelijkheden om overtollige restwarmte (wanneer er geen behoefte is aan warmte) tijdelijk op te slaan om op een andere moment te gebruiken. Het rendement van een geothermiebron in combinatie met opslag gaat fors omhoog.

Mogelijkheden van ondiepe en ultradiepe geothermie

Op dit moment zijn er 7 producerende aardwarmte-projecten die in totaal circa 2 PJ kunnen leveren.De huidige aardwarmteprojecten zijn gericht op winning van 65-85 graden op 2-3 km diepte. Door de groeiende vraag naar lagere temperatuurverwarming in nieuwe gebouwen en kassen wordt het interessanter om te kijken naar winning van aardwarmte uit ondiepere lagen (< 2 km). Op verschillende plekken in de provincie is ondiepe geothermie mogelijk. Ingeschat is dat deze bronnen 700 tot 2.000 woningen en 1 tot 5 hectare glastuinbouw van warmte kunnen voorzien.

Met ultradiepe geothermie (> 5 km) is aardwarmte bruikbaar voor mogelijk elektriciteitsopwekking of voor industriële processen. Wat het potentieel is, kan nu nog niet goed worden ingeschat.

De vijf belangrijkste kaarten van het onderzoek:

 

You are here