User login

Productie van duurzame energie

Om de doelstellingen van 2050 te halen, gaan we in Zuid-Holland meer gebruik maken van duurzame warmte, wind, zon, biomassa en delta-energie.

Energie wordt op veel verschillende gunstige locaties opgewekt door diverse producenten. Gebruikers willen energie in de juiste vorm, op het juiste moment en op de juiste plaats. Om vraag en aanbod perfect op elkaar af te stemmen ontstaan slimme netwerken tussen productielocaties en gebruikers. Er komt meer opslag-en buffercapaciteit in energienetwerken. Daardoor is het mogelijk om schommelingen in de opwekking (door zon, water en wind) en de vraag beter op te vangen.

De energietransitie zal ons verder nieuwe technieken en onvoorziene toepassingen van bestaande technieken brengen. De (nieuwe) vormen van productie, distributie en opslag van duurzame energie hebben invloed op het landschap door hun verschijningsvorm en de fysieke plek die ze innemen. Wij willen de energietransitie laten samengaan met een goede ruimtelijke kwaliteit vanuit onze verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening. We zetten ons ruimtelijk instrumentarium hier voor in.

‘Energie en ruimte zijn onlosmakelijk verbonden. De energietransitie zal leiden tot grote ruimtelijke transformaties en het beeld van stad en landschap veranderen. De ruimtelijke opgave is dan ook één van de grootste uitdagingen van de energietransitie. Juist hier ligt een belangrijke rol voor de provincie.’
Abe Veenstra, landschapsarchitect

Duurzame warmte

Aardwarmte en warmteopslag bieden op veel plaatsen in Zuid-Holland al sinds jaren een kosteneffectieve aanvulling op de bestaande energievoorziening, net als restwarmte. De glastuinbouw in Zuid Holland heeft een internationale voorhoedepositie bij het lokale gebruik van aardwarmte en leverancier aan lokale warmtenetten. Boringen gaan nu tot dieptes van 3 à 4 kilometer. Er wordt onderzoek gedaan naar het benutten van diepere bronnen. Duidelijk is wel dat de Zuid-Hollandse bodem veel kansen biedt. Kijk voor meer informatie hier.

Wind

Als directe uitwerking van het nationaal Energieakkoord werkt de provincie samen met gemeenten aan het mogelijk maken van 735,5 MW opgesteld vermogen aan windenergie in 2020. Daarvoor vinden locatiestudies plaats en proberen we samen met gemeenten te komen tot een goede inpassing in het landschap. Ruimtelijke kwaliteit en een evenredige verdeling van de lasten en de lusten zijn voor ons belangrijke aspecten.

Zon

De ontwikkeling van zonne-energie groeit gestaag. De schatting is dat Zuid-Holland op dit moment jaarlijks 0,3 PJ aan zonne-energie opwekt. Er zijn zowel in de gebouwde omgeving en in het landelijk gebied nog veel geschikte locaties. Denk aan daken van woningen en bedrijven, geluidschermen langs wegen en spoorwegen, maar ook aan terreinen met industriële functies zoals stortplaatsen, zuiveringsinstallaties en leidingstraten. Slim gebruik van restruimtes, zoals wegbermen en rotondes, levert opgeteld nog heel wat vierkante kilometers op. De ruimtelijke inpassing van zonnevelden wordt nader bekeken. In de periode tot 2020 ligt een vervijfvoudiging van het aandeel van zonne-energie tot 1,5 PJ binnen bereik.

Delta-energie

Als waterrijke kustprovincie beschikt Zuid-Holland over ruime mogelijkheden om delta-energie te benutten. Er zijn vergevorderde plannen voor een getijdecentrale in de Brouwersdam. Ook worden de mogelijkheden onderzocht voor een Blue Energy-centrale bij het uitwateringsgemaal in Katwijk, dat energie wint uit het potentiaalverschil tussen zoet-en zoutwater. In Rotterdam heeft het Hoogheemraadschap van Delfland een verkenning gedaan naar de winning van warmte en koude uit het water in de Parksluizen. Deze vormen van Delta-energie bieden kansen voor ontwikkeling van nieuwe kennis en technieken en daarmee ook kansen voor onze werkgelegenheid en export.

Biomassa

In de industrie, de landbouw en de stad komen organische reststoffen vrij. Deze reststoffen zijn een potentiële bron van schone energie. Met de winning van hoogwaardige grondstoffen uit duurzaam geproduceerde biomassa of uit organische afval-of reststromen wordt waarde gecreëerd en kan bovendien energiebesparing worden gerealiseerd. Biomassa die niet meer als grondstof te gebruiken is, valt laag in de waardeketen te verwerken tot energie. Onze dubbelfunctie van greenport en mainport komt hier van pas. De provincie richt zich op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Enerzijds nieuwe producenten, zoals de ‘grondstoffenfabriek’ van de waterschappen en mestverwerkende landbouwers, anderzijds gebruikers van grondstoffen en energie uit biomassa. Zuid-Holland hanteert als uitgangspunt dat de energieproductie uit biomassa niet ten koste mag gaan van voedselproductie of andere hoogwaardige toepassingen. (Zie de ‘verwaardingspiramide’ in de GS-brief over de circulaire economie van 11 mei 2016.)

 

Ruimtebeslag

Bekijk de situatie voor 2030, 2040 en 2050

Deze infographic geeft het ruimtebeslag weer als we, gegeven de doelstelling per jaartal, alle duurzame energie met óf wind óf zon óf biomassa opwekken. In Parijs is afgesproken ernaar te streven de maximale opwarming van de aarde deze eeuw beneden de 1,5º Celsius te houden (met 2º Celsius als absolute bovengrens). Om dat te halen moeten we in 2050 95% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Daarbij nemen we voor het gemak aan dat alle CO2-emissie het gevolg is energiegebruik. De paar procent CO2-emissie uit andere bronnen laten we buiten beschouwing, net als het (geringe) aandeel van andere broeikasgassen.

Energie wordt op veel verschillende gunstige locaties opgewekt door diverse producenten. Gebruikers willen energie in de juiste vorm, op het juiste moment en op de juiste plaats. Om vraag en aanbod perfect op elkaar af te stemmen ontstaan slimme netwerken tussen productielocaties en gebruikers. Er komt meer opslag-en buffercapaciteit in energienetwerken. Daardoor is het mogelijk om minder voorspelbare of weersafhankelijke opwekking (door zon, water en wind) efficiënter te benutten.

De energietransitie zal ons verder nieuwe technieken en onvoorziene toepassingen van bestaande technieken brengen. De (nieuwe) vormen van productie, distributie en opslag van duurzame energie hebben invloed op het landschap door hun verschijningsvorm en de fysieke plek die ze innemen. Wij willen de energietransitie laten samengaan met een goede ruimtelijke kwaliteit vanuit onze verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening. We zetten ons ruimtelijk instrumentarium hier voor in.

Ambities
  • Duurzame warmte: benutting van tenminste 20 PJ uit restwarmte en aardwarmte en WKO-toepassingen.
  • Wind: in 2020 735,5 MW opgesteld vermogen; dit komt overeen met 6,6 PJ bruto eindverbruik.
  • Zon: werken aan groei tot 1,5 PJ in 2020.
  • Delta-energie: meewerken aan de toepassing van innovaties.
  • Biomassa: stimuleren grondstoffenwinning biomassa en ‘up-cycling’; benutting biogasproductie veehouderij en afvalwaterzuivering.

You are here