User login

Mobiliteit en infrastructuur

Mobiliteit en infrastructuur gebruiken in totaal ca. 91 PJ, 21% van de totale energievraag in Zuid-Holland. Het verkeer over weg en water zorgt voor de uitstoot van 6.5 Mton CO2 (15% van de totale CO2-uitstoot in Zuid-Holland).

Mobiliteit

Het transport in Zuid-Holland beweegt nog grotendeels op fossiele energie. Slechts 0,1% van het voertuigpark is nu volledig elektrisch. Inmiddels komen ook voertuigen op de markt die op waterstof rijden. De provincie geeft met een deels hybride en deels elektrisch wagenpark het goede voorbeeld. Wij denken mee over transportefficiëntie en stimuleren innovaties in transporttechnologie. Als partner van het EU-project Clean Inland Shipping werken we aan de luchtkwaliteit door de inzet van schone brandstoffen in de binnenvaart.

CO2 emissies

*In deze grafiek gaan we uit van een trein die op groene stroom rijdt.

De aanbesteding van het openbaar regionaal vervoer is een verantwoordelijkheid van de provincie. Daar kunnen wij dus het verschil maken. Het busvervoer zal in 2030 volledig emissievrij zijn. De twaalf provincies, het ministerie van I&M en de vervoerregio’s MRDH en SRA hebben dat vastgelegd in het Bestuursakkoord zero emissie regionaal openbaar vervoer per bus. Bij het aanleggen en verbouwen van provinciale infrastructuur spelen we in op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van voertuig-en vaartuigtechniek. De provincie reserveert langs haar (vaar)wegen ruimte voor verkooppunten van schone energiedragers en snelladers.

 

‘Er is bij de aanleg van infrastructuur tegenwoordig veel mogelijk om aan CO2-reductie te doen. Dat is een kwestie van bouwers in een vroeg stadium bij een project betrekken en de total cost of ownership meenemen in de aanbesteding.’
Jacqueline Schlangen, adjunct-directeur Mourik Groot-Ammers BV

Infrastructuur

Aanleg en beheer van infrastructuur vragen veel energie. Er liggen hier grote kansen voor energiebesparing en duurzame inkoop. Dat geldt voor wegen, fietspaden, vaarwegen en regionale spoorwegen. Wanneer duurzaamheidsaspecten over de hele levenscyclus worden meegewogen, verdienen investeringen zichzelf terug. Hierdoor en door de toepassing van duurzaam grond-, weg-en waterbouw is de CO2-footprint van beheer en onderhoud door de provincie in 2014 al gehalveerd t.o.v. 1990. Uiteraard willen wij het energiegebruik en de CO2-emissie nog verder beperken.

 

Ambitie
  • In 2030 rijdt alle regionaal OV waarvoor PZH de concessiehouder is volledig emissievrij.
  • In 2025 heeft elke provinciale weg en vaarweg een CO2-boekhouding. In 2050 is de CO2-balans neutraal.
  • In 2025 is de CO2-emissie en het energiegebruik bij aanleg of beheer & onderhoud van een (vaar)weg met 25% gedaald t.o.v. 2015.
Aanbevelingen

Ruim 200 mensen hebben voorafgaand aan het opstellen van de Energieagenda meegedacht met de provincie. Hieronder enkele van hun aanbevelingen, kort samengevat.

Beheer en onderhoud van infrastructuur bieden veel mogelijkheden voor verduurzaming. Investeer als provincie in innovatie, er zijn genoeg veelbelovende nieuwe technieken en ideeën. Stuur op schoon openbaar vervoer: volledig elektrisch binnen de steden; voor de langere afstanden lijken schone brandstoffen zoals waterstof meer geschikt. Kijk niet alleen naar techniek, maar ook naar slimme logistiek. Benut het water, weg en rail beter. Zorg dat er meer voorzieningen voor walstroom komen. De provincie moet zich sterk maken voor harmonisering van de milieuzones.

You are here