User login

Industrie

De industrie gebruikt in totaal ca. 130 PJ, 30% van de totale energievraag in Zuid Holland. Dit zorgt voor de uitstoot van ca. 27 Mton CO2 (54% van de totale CO2-uitstoot in Zuid-Holland).

Voor de industrie zijn fossiele grondstoffen de belangrijkste energie-en koolstofbronnen. Industriële processen vereisen meestal hoge temperaturen. Het gros van die warmte wordt nu opgewekt met olie, steenkool en aardgas. Ook in de toekomst houdt de industrie een grote behoefte aan energie en koolstof. De opgave is om voor industriële processen duurzame bronnen in te zetten. Denk aan zon en wind voor de energievraag en biomassa voor de koolstofvraag. De oplossing ligt in het elektrificeren van gasgestookte processen.

Daarnaast moeten processen en producten zodanig worden (her)ontworpen dat minder en lagere temperatuurwarmte toereikend is. Nieuwe vormen van energieconversie en -opslag zijn essentieel, net als nieuwe energie-infrastructuur die vraag en aanbod binnen fracties van seconden koppelt; daarin voorziet het smart multi commodity grid. Het concept power to products zal de verbinding tussen de energiesector en de industrie met haar grondstoffenbehoefte verder versterken. In tijdvakken met lagere energieprijzen wordt de fabricage van halffabricaten geactiveerd. Dit garandeert de gewenste minimumafname (en prijs) voor de productie van wind-of zonne-energie.

Naast de transitie van productieprocessen dragen ook de opslag en hergebruik van CO2 als koolstofbron voor industriële producten bij aan de doelstelling om de emissies te beperken.

‘In 2050 gebruiken we voor industriële processen voornamelijk energie en koolstof uit hernieuwbare bronnen. Denk aan zon en wind voor de energievraag en biomassa voor de koolstofvraag. Elektriciteit wordt in waterstof omgezet en vervolgens in methaan, ammoniak en andere grondstoffen en energiedragers. Het op elk moment bij elkaar brengen van vraag en aanbod vraagt om een nieuwe slimme infrastructuur voor energie.’
Het Plan Delft

Innovatie stelt bedrijven in staat om concurrerend te blijven in de wereldeconomie. De opdracht voor de provincie is om met al haar beleidsinstrumenten (op het gebied van ruimte, mobiliteit en economie) het innovatieklimaat te bevorderen en daarbij de gunstige positie die de mainport ons verschaft als Energy Gateway van Noordwest-Europa te benutten.
In het kader van het nationaal Energieakkoord werkt de industrie aan besparingen op het gebruik van fossiele bronnen.

Voor de periode tot 2020 ligt de focus op 6% reductie in energiegebruik (7,8 PJ) en CO2-uitstoot (1,65 Mton). In het kader van vergunningverlening, handhaving en toezicht werkt de provincie aan het verbeteren van de energie-efficiency van bedrijven. Onderdeel daarvan is de advisering aan bedrijven die slimmer met energiegebruik om willen gaan.

Kijk voor meer informatie hier.

Ambities

In 2020 leveren bedrijven in Zuid-Holland 11 PJ restwarmte aan het warmtenetwerk. Met de industrie en de Topsectoren werken we aan de innovaties die nodig zijn om van de fossiele naar schone economie te komen.

Aanbevelingen

Ruim 200 mensen hebben voorafgaand aan het opstellen van de Energieagenda meegedacht met de provincie. Hieronder enkele van hun aanbevelingen, kort samengevat.

Bedrijven die in staat zijn de omslag snel te maken, versterken hun concurrentiepositie. Maak een kerngroep van partijen die intrinsiek gemotiveerd zijn. Zorg voor een gelijk speelveld. Industriële processen moeten opnieuw ontwikkeld worden voor lagere temperaturen; dat is nog niet zo simpel. Kijk naar de hele keten. Werk meer met biobased grondstoffen en terugwinning van materialen (circulaire economie). Sluit de industrie slim aan op de nieuw te ontwikkelen energie-infrastructuur van warmte, CO2 en/of waterstof. Zet in op opslag van CO2 (CCS) en elektrificatie van processen. Spreek bedrijven aan als zij solitair gaan opereren. Hamer op collectiviteit en ketenaanpak (grondstof, proces en levering van het eindproduct aan de klant).

You are here