User login

Ambities

Zuid-Holland wil de CO2-uitstoot sterk terugdringen. Daarvoor moeten we energiebesparende maatregelen nemen en hernieuwbare energiebronnen aanwenden in plaats van olie, kolen en gas. Eind 2015 hebben 195 landen in Parijs bindende afspraken gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. In 2050 wil de internationale gemeenschap de situatie zo ver onder controle hebben dat de mondiale stijging van de temperatuur deze eeuw onder de 2° Celsius blijft.

 

Steeds meer mensen beseffen dat het menens is. We moeten nú handelen. Ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Het is tijd voor Watt anders. Deze Energieagenda zet op een rij wat ons in Zuid-Holland te doen staat.

Alles op alles

Wonen, werken, reizen, recreëren, consumeren: vrijwel alle facetten van ons dagelijks leven gaan gepaard met energieverbruik en CO2-uitstoot. Zuid-Holland is groot in (petro)chemie en logistiek. Dat maakt ons extra afhankelijk van fossiele bronnen. Alle nu beschikbare CO2-arme energiebronnen en technologieën zijn nodig om het tij te keren. Daarnaast hebben we innovatie nodig om de doelen van 2050 te halen. Wij plaatsen hierbij de kanttekening dat de winning van duurzame energie ook buiten de provinciegrenzen zal moeten gebeuren, anders redden we het niet. De provincie zet alles op alles om de energietransitie te versnellen, passend bij haar rollen, bevoegdheden en vermogenspositie.

Ambities voor 2020
 • 9% van de energieconsumptie in Zuid-Holland wordt duurzaam opgewekt.
 • 7,8 petajoule besparing en transitie in de industrie en gebouwde omgeving.
 • 20 petajoule benutting van restwarmte, aardwarmte en WKO (warmte- en koudeopslag) in de glastuinbouw en steden.
 • 735,5 megawatt wind op land; komt overeen met 6,6 petajoule bruto eindverbruik.
 • 1,5 petajoule zonne-energie.

 

Aanbevelingen

Ruim 200 mensen hebben voorafgaand aan het opstellen van de Energieagenda meegedacht met de provincie. Hieronder enkele  aanbevelingen van Captains of Industry, kort samengevat.

Straal lef en ambitie uit. Werk aan bewustwording, want die is er nog onvoldoende in de samenleving. Stel een gedeelde strategie op met langjarige beleidskeuzen, met een duidelijke focus en voer die samen uit. Maak van de Energieagenda een échte agenda, met concrete acties en een deadline. Kies voor dingen waar je al goed in bent. Vertel een inspirerend verhaal over waar je mee bezig bent. Sluit aan bij wat partijen motiveert om aan CO2-reductie te doen. Een CO2-boekhouding geeft inzicht, het systeem van beprijzen moet effectiever. Kies voor opslag van CO2 (CCS). Verbind partijen en faciliteer kennisdeling. Maak een kerngroep van partijen die interesse hebben getoond en als ambassadeur willen fungeren. Sluit aan bij intrinsiek gemotiveerden. Vraag hun tijd en middelen ter beschikking te stellen. Zorg voor commitment. Stel als provincie risicokapitaal beschikbaar. Zorg voor meer experimenteerruimte om tot innovatieve oplossingen te komen, ook in de regelgeving. De provincie moet bij Rijk en EU lobbyen; enerzijds om barrières in wet- en regelgeving te slechten, anderzijds om te pleiten voor aanscherping van regels en een zo groot mogelijk gelijk speelveld.

Trias energetica

De beste manier om het gebruik van fossiele bronnen terug te dringen, is het volgen van de ‘trias energetica’. Op de eerste plaats energie besparen. Op de tweede plaats hernieuwbare bronnen benutten, zoals duurzame warmte, wind, zon, biomassa en delta-energie. Op de derde plaats onvermijdbare koolstofbronnen zó gebruiken dat ze tot zo min mogelijk CO2-uitstoot leiden.

Innovatiekracht versterken

Gelukkig beschikken we in Zuid-Holland over een keur aan kennisinstellingen en hebben we tal van bedrijven die topprestaties leveren in techniek, (bio)chemie en landbouw. Om de energietransitie te versnellen versterkt de provincie de innovatiekracht. Vanwege het klimaat, maar ook vanwege de positieve effecten op de economie en de werkgelegenheid.

Wat willen we bereiken in Zuid Holland?

In Parijs is afgesproken om de CO2-uitstoot in 2050 met 80-95% te verminderen ten opzichte van 1990. Eerder al legde Nederland in het nationaal Energieakkoord afspraken vast om de energietransitie te versnellen in de periode tot 2023. Doelstellingen en maatregelen voor de periode tot 2050 worden door het Rijk in de nationale Energiedialoog met de samenleving besproken.

Nationaal Energieakkoord

Het Energieakkoord voor duurzame groei, beter bekend als het nationaal Energieakkoord, kwam op 6 september 2013 tot stand onder leiding van de Sociaal-Economische Raad. Het akkoord werd door 49 overheids- en belangenorganisaties ondertekend. De belangrijkste doelen zijn:
- Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar.
- 100 PJ aan energiebesparing in het finale energieverbruik van Nederland per 2020.
- Een toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking (nu 5,6%) naar 14% in 2020.

Zuid-Holland hanteert als ambitie om in 2020 minimaal 9% van de energieconsumptie duurzaam op te wekken. Wij hebben eerder uitgerekend dat dit voor die termijn het hoogst haalbare is, gegeven het bijzondere karakter van de Zuid-Hollandse economie (Zie Nota intensivering energiebeleid Zuid-Holland). Voor deze tussenstap is nodig:

 • Meewerken aan 7,8 PJ energiebesparing en -transitie in de industrie en de gebouwde omgeving (woningen, kantoren) en glastuinbouw;
 • Bevorderen dat 20 PJ restwarmte en aardwarmte in de glastuinbouw en de steden kan worden benut;
 • Mogelijk maken van 735,5 MW opgesteld vermogen aan windenergie op land (dat komt neer op circa 6,6 PJ);
 • Stimuleren van innovaties op het gebied van zonne-energie (1,5 PJ) en energie uit biomassa.

De opgesomde activiteiten zijn in hoofdzaak staand beleid. Deze Energieagenda komt met een verdere intensivering om deze ambitie te halen en voor te bereiden op de doelen voor de jaren erna. We doen dat door innovatie nog nadrukkelijker te stimuleren, door de oprichting van een energiefonds en intensieve samenwerking met onze partners. De Energieagenda sluit af met een overzicht van de belangrijkste acties.

Wat is een PJ?

Participatie

De provincie heeft in het voorjaar van 2016 participatiesessies georganiseerd ter voorbereiding van deze Energieagenda. Deelnemers waren ruim 200 vertegenwoordigers van bedrijven, belangenorganisaties, kennisinstellingen en gemeenten. Tijdens de gesprekken onderschreven alle partijen de noodzaak van de energietransitie. De provincie kreeg het advies om te focussen op aandachtsgebieden waar de provincie het verschil kan (helpen) maken. Samenvattingen van de suggesties, zijn bij de respectievelijke thema's terug te vinden onder het kopje Aanbevelingen.

Vijf aandachtsgebieden

Conform de aanbevelingen uit de bijeenkomsten richten wij ons met deze Energieagenda op vijf aandachtsgebieden, waar de provincie zelf of in samenwerking het verschil kan maken:

 1. Gebouwde omgeving
 2. Industrie
 3. Glastuinbouw
 4. Mobiliteit en infrastructuur
 5. Productie van duurzame energie

Per aandachtsgebied kijken we ook waar partijen elkaar kunnen versterken om de doelen binnen de afgesproken termijnen te halen. Parallel daaraan investeren wij tijd en geld in innovatie.

Energieagenda is adaptief

De energievoorziening is een wijdvertakt en complex systeem. De gevolgen van een verandering binnen het systeem zijn in hoge mate onvoorspelbaar. Bovendien weten we niet wat nieuwe technieken gaan brengen. Om ruimte aan deze onzekerheid te bieden heeft deze Energieagenda een adaptief karakter. Met behulp van voortschrijdend inzicht bepalen we voortdurend, samen met maatschappelijke partners, de route naar verdere CO2-reductie.

You are here